^
ទីតុស
សេចក្ដី​ផ្ដើម
កិច្ចការ​ដែល​លោក​ទីតុស​ត្រូវ​បំពេញ​នៅ​កោះ​ក្រែត
សេចក្ដី​បង្រៀន​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ
របៀប​រស់​នៅ​របស់​គ្រិស្ដបរិស័ទ
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​ចុង​ក្រោយ