^
1 Peter
Peter Fef Kirum Ana Ofonah Kirisiyan Sabuw Isah
Kirisiyan Hai Yawas
Yawas Kakafiyinamaim Kwanama
Kabay Yawasin Naatu Tafaram Kakafiyin
God Ana Akir Wairafih
Kirisiyan Baibin Naatu Oro’orot A’awah Bairi
Gewasin Inasisinaf Isan Boro Ini’akir
A Yawas Kwanabotabir
God Ana Siwar Kaifenayah Gewasih
Kirisiyan Ana Bowabow Isan Kwani’akir
Bonawiyenayan God Ana Sabuw Kwanakaifih
Merarayow Yomanin