^
នាង​រស់
ទុក្ខ​វេទនា​របស់​គ្រួសារ​លោក​អេលីម៉ាឡេក
នាង​ណាអូមី​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ភូមិ​បេថ្លេហិម​វិញ​ជា​មួយ​នាង​រស់​ជា​កូន​ប្រសា
នាង​រស់​រើស​ស្រូវ​នៅ​ក្នុង​ស្រែ​របស់​លោក​បូអូស
នាង​រស់​នៅ​ក្នុង​លាន​បោក​បែន​ស្រូវ
ពិធី​មង្គលការ​នាង​រស់ និង​លោក​បូអូស
លោក​បូអូស និង​ពូជពង្ស​របស់​លោក