^
សុភាសិត
អារម្ភកថា
ពាក្យ​ទូន្មាន​យុវជន
ការ​ប្រកាស​របស់​ព្រះ​ប្រាជ្ញា​ញាណ
ប្រាជ្ញា​ការពារ​មនុស្ស​ពី​អំពើ​អាក្រក់
ប្រាជ្ញា​នាំ​អោយ​កោត​ខ្លាច​ព្រះជាម្ចាស់
ប្រាជ្ញា​នាំ​អោយ​មាន​សុភមង្គល
ព្រះអម្ចាស់​ការពារ​អ្នក​មាន​ប្រាជ្ញា
ត្រូវ​មាន​ចិត្ត​ស្រឡាញ់​អ្នក​ដទៃ
ផល​ប្រយោជន៍​នៃ​ប្រាជ្ញា
កុំ​យក​តំរាប់​តាម​ជន​ពាល
ចរិយា​សម្បត្តិ​ដ៏​ថ្លៃថ្នូរ
ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​នឹង​ស្ត្រី​ដែល​ក្បត់​ប្ដី
កុំ​ធានា​សង​បំណុល​ជំនួស​គេ
មនុស្ស​កំជិល
មនុស្ស​ពាល
អំពើ​ដែល​ពុំ​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះអម្ចាស់
កុំ​ផិត​ក្បត់​ស្វាមី​ភរិយា
ស្ត្រី​ក្បត់​ប្ដី
ព្រះប្រាជ្ញា​ញាណ​ប្រកាស​ហៅ​សា​ជា​ថ្មី
សុភមង្គល​របស់​អ្នក​ដែល​ស្ដាប់​ព្រះប្រាជ្ញា​ញាណ
ការ​អញ្ជើញ​របស់​ព្រះប្រាជ្ញា​ញាណ
អ្នក​ប្រាជ្ញ និង​អ្នក​វាយ​ឫក​ខ្ពស់
ដំណើរ​លេលា
កំរង​សុភាសិត​អំពី​សីលធម៌
ដំបូន្មាន​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ
ដំបូន្មាន​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ
មនុស្ស​កំជិល
សុភាសិត​ផ្សេងៗ
មនុស្ស​កំជិល
សុភាសិត​ផ្សេងៗ
សុភាសិត​របស់​លោក​អេគើរ
ស្ត្រី​គ្រប់​លក្ខណ៍