^
ភីលីព
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ និង​ពាក្យ​ទូលអង្វរ
លោក​ប៉ូល​ជាប់​ឃុំឃាំង
ការ​តស៊ូ​ស្វិតស្វាញ​ក្នុង​ជំនឿ
ព្រះគ្រិស្ដ​បន្ទាប​ខ្លួន និង​ទទួល​សិរីរុងរឿង
គ្រិស្ដបរិស័ទ​ជា​ពន្លឺ​ពិភពលោក
បេសកកម្ម​របស់​លោក​ធីម៉ូថេ និង​លោក​អេប៉ោប្រូឌីត
របៀប​រស់​នៅ​ស្រប​តាម​ព្រះជាម្ចាស់
ការ​សង្វាត​អោយ​បាន​គ្រប់​លក្ខណៈ
សេចក្ដី​ដាស់​តឿន​ផ្សេងៗ
លោក​ប៉ូល​អរគុណ​គ្រិស្ដបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​ភីលីព
អវសានកថា