^
នេហេមា
លោក​នេហេមា​ទូលអង្វរ​អោយ​ជន​ជាតិ​យូដា
លោក​នេហេមា​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ទីក្រុង​យេរូសាឡឹម
លោក​នេហេមា​ពិនិត្យ​មើល​កំពែង​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ការ​បែង​ចែក​សំណង់​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
បច្ចាមិត្ត​របស់​ជន​ជាតិ​យូដា​ចង់​បញ្ឈប់​ការ​ជួសជុល
លោក​នេហេមា​រក​យុត្តិធម៌​អោយ​ប្រជាជន​ដែល​ត្រូវ​អ្នក​ធំ​ជិះជាន់
ខ្មាំង​សត្រូវ​យាយី​សា​ជា​ថ្មី
ជំរឿន​ប្រជាជន​យូដា​ដែល​វិល​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​វិញ
លោក​អែសរ៉ា​អាន​ក្រឹត្យវិន័យ
ពិធី​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​បារាំ*
ប្រជាជន​តម​អាហារ និង​សារភាព​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួន
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ប្រជាជន
ប្រជាជន​សន្យា​ប្រតិបត្តិ​តាម​វិន័យ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ការ​បែង​ចែក​កន្លែង​អោយ​ជន​ជាតិ​យូដា​តាំង​ទី​លំនៅ​សា​ជា​ថ្មី នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម និង​ក្រុង​ឯ​ទៀតៗ
បញ្ជី​រាយ​នាម​ពួក​បូជាចារ្យ និង​ពួក​លេវី
ពិធី​សម្ពោធ​កំពែង​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ចំណែក​របស់​ពួក​បូជាចារ្យ និង​ពួក​លេវី
ការ​កែ​ទំរង់​ផ្សេងៗ