^
ណាហ៊ូម
ព្រះបន្ទូល​ស្ដី​អំពី​ការ​ដាក់​ទោស​ក្រុង​នីនីវេ