^
មីកា
ព្រះបន្ទូល​ព្រមាន​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល និង​ស្រុក​យូដា
អ្នក​ធំ​ប្រើ​អំណាច​ជិះជាន់​ជន​តូចតាច
អស់​អ្នក​ដែល​ជំទាស់​នឹង​ពាក្យ​របស់​ព្យាការី
ព្រះអម្ចាស់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ដែល​នៅ​សេសសល់
ពាក្យ​ព្រមាន​មេ​ដឹក​នាំ
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ព្យាការី​ក្លែងក្លាយ
ព្រះអម្ចាស់​នឹង​ស្ដារ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម​ឡើង​វិញ
ព្រះអម្ចាស់​រំដោះ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម​អោយ​រួច​ពី​ឈឺ​ចាប់
ព្រះសង្គ្រោះ​ប្រសូត​នៅ​ភូមិ​បេថ្លេហិម
ព្រះអម្ចាស់​ចោទ​ប្រកាន់​ប្រជារាស្ត្រ​របស់​ព្រះអង្គ
តង្វាយ​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​កេងប្រវ័ញ្ច និង​អំពើ​ឃោរឃៅ
សេចក្ដី​សង្ឃឹម​របស់​ប្រជាជន