^
ម៉ាឡាគី
ព្រះអម្ចាស់​បាន​ជ្រើស​រើស​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
ការ​ថ្វាយបង្គំ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ
ព្រះបន្ទូល​ព្រមាន​ពួក​បូជាចារ្យ
ការ​ក្បត់​នឹង​សម្ពន្ធមេត្រី តាម​របៀប​ពីរ​យ៉ាង
ថ្ងៃ​ព្រះអម្ចាស់​វិនិច្ឆ័យ​ទោស​ជិត​មក​ដល់​ហើយ
តង្វាយ​ដែល​ត្រូវ​ថ្វាយ​ដល់​ព្រះអម្ចាស់
ព្រះអម្ចាស់​ប្រទាន​ពរ​ដល់​អ្នក​គោរព​បំរើ​ព្រះអង្គ