^
លេវីវិន័យ
ក្បួន​តម្រា​ស្ដី​អំពី​យញ្ញបូជា​ផ្សេង​ៗ
តង្វាយ​ដុត​ទាំង​មូល
តង្វាយ​ធញ្ញជាតិ
យញ្ញបូជា​មេត្រីភាព
យញ្ញបូជា​រំដោះ​បាប​របស់​មហា​បូជាចារ្យ
យញ្ញបូជា​រំដោះ​បាប​របស់​សហគមន៍
យញ្ញបូជា​រំដោះ​បាប​របស់​មេ​ដឹក​នាំ
យញ្ញបូជា​រំដោះ​បាប​របស់​ប្រជាជន​ធម្មតា
យញ្ញបូជា​របស់​ជន​ក្រីក្រ
យញ្ញបូជា​សំរាប់​លោះ​បាប
ច្បាប់​សំរាប់​បូជាចារ្យ:
ការ​ថ្វាយ​តង្វាយ​ដុត​ទាំង​មូល
ការ​ថ្វាយ​តង្វាយ​ម្សៅ
ការ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​រំដោះ​បាប
ការ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​លោះ​បាប
ចំណែក​នៃ​តង្វាយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទៅ​បូជាចារ្យ
ការ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​មេត្រីភាព
ច្បាប់​សំរាប់​ប្រជាជន
ការ​តែងតាំង​ក្រុម​បូជាចារ្យ​ដំបូង​បង្អស់
ពិធី​តែងតាំង​បូជាចារ្យ
លោក​អើរ៉ុន និង​កូន​ៗ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​លើក​ដំបូង
លោក​ណាដាប់ និង​លោក​អប៊ីហ៊ូវ​បាត់​បង់​ជីវិត ក្រឹត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​ការ​កាន់​ទុក្ខ​បូជាចារ្យ
ច្បាប់​សំរាប់​បូជាចារ្យ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​ភាព​បរិសុទ្ធ និង​ភាព​មិន​បរិសុទ្ធ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​សត្វ​បរិសុទ្ធ និង​សត្វ​មិន​បរិសុទ្ធ
ពិធី​ជំរះ​កាយ​ស្ត្រី​ក្រោយ​ពេល​ឆ្លង​ទន្លេ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​ជំងឺ​សើស្បែក
សម្លៀកបំពាក់​ដុះ​ផ្សិត
ពិធី​ជំរះ​កាយ​មនុស្ស​ឃ្លង់
ករណី​ស្លែ​នៅ​លើ​ជញ្ជាំង​ផ្ទះ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​ភាព​មិន​បរិសុទ្ធ​ផ្នែក​ភេទ​របស់​បុរស
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​ភាព​មិន​បរិសុទ្ធ​ផ្នែក​ភេទ​របស់​ស្ត្រី
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​ពិធី​រំដោះ​បាប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ
ភាព​វិសុទ្ធ​របស់​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា
ការ​ហាម​ឃាត់​បរិភោគ​ឈាម
ក្រឹត្យវិន័យ​ផ្សេង​ៗ​ស្ដី​អំពី​ភាព​បរិសុទ្ធ
ក្រឹត្យវិន័យ​ផ្សេង​ៗ
ទោស​សំរាប់​បទឧក្រិដ្ឋ​ផ្សេង​ៗ
ច្បាប់​សំរាប់​បូជាចារ្យ
តង្វាយ​មិន​អាច​បរិភោគ​បាន
ការ​ជ្រើស​រើស​សត្វ​សំរាប់​ធ្វើ​យញ្ញបូជា
ពិធី​បុណ្យ​ផ្សេង​ៗ
បទ​បញ្ជា​ស្ដី​អំពី​ជើង​ចង្កៀង និង​ការ​តម្កល់​នំបុ័ង
ទោស​សំរាប់​អ្នក​ប្រមាថ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​ឃាត​ក
ឆ្នាំ​សប្ប័ទ
ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​លោះ​កម្មសិទ្ធិ
ច្បាប់​អំពី​ការ​អោយ​ប្រាក់​អ្នក​ក្រ​ខ្ចី
ព្រះពរ និង​បណ្ដាសា
អំពី​បំណន់ និង​តង្វាយ​មួយ​ភាគ​ដប់