^
បរិទេវ
សំណោក​អំពី​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ព្រះអម្ចាស់​ដាក់​ទោស​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ត្រូវ​តែ​មាន​សង្ឃឹម​ជានិច្ច!
ទុក្ខ​វេទនា​របស់​អ្នក​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ពាក្យ​ទូលអង្វរ​សូម​ព្រះអម្ចាស់​អាណិត​មេត្តា