^
យូដាស
សេចក្ដី​ផ្ដើម
អំពី​គ្រូ​អាចារ្យ​ក្លែងក្លាយ
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​ផ្សេងៗ