^
យ៉ូណាស
ព្រះអម្ចាស់​ចាត់​លោក​យ៉ូណាស​ទៅ​ក្រុង​នីនីវេ
លោក​យ៉ូណាស​នៅ​ក្នុង​ពោះ​ត្រី
ព្រះជាម្ចាស់​លើកលែង​ទោស​អោយ​អ្នក​ក្រុង​នីនីវេ
ព្រះហឫទ័យ​មេត្តា​ករុណា​របស់​ព្រះជាម្ចាស់