^
យ៉ូអែល
សត្វ​កណ្ដូប​ស៊ី​បង្ហិន​ភោគផល
ថ្ងៃ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ការ​កែ​ប្រែ​ចិត្ត​គំនិត ដោយ​តម​អាហារ
ព្រះបន្ទូល​សន្យា
ព្រះអម្ចាស់​ចាក់​បង្ហូរ​ព្រះវិញ្ញាណ​លើ​មនុស្ស​ទាំង​អស់
ការ​វិនិច្ឆ័យ​ទោស​ប្រជាជាតិ​នានា