^
ហេប្រឺ
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​មាន​ឋានៈ​ធំ​ជាង​ពួក​ទេវតា
ការ​សង្គ្រោះ​ដ៏​ថ្លៃ​វិសេស
ព្រះយេស៊ូ​មាន​ឋានៈ​ធំ​ជាង​លោក​ម៉ូសេ
ព្រះយេស៊ូ​ជា​មហា​បូជាចារ្យ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​លើស​មហា​បូជាចារ្យ​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​ចាស់
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​អោយ​តស៊ូ​ស្មោះ​ត្រង់​នឹង​ជំនឿ
ព្រះបន្ទូល​សន្យា​ដែល​មិន​ចេះ​ប្រែប្រួល
ព្រះបាទ​ម៉ិលគីស្សាដែក​ជា​មហាក្សត្រ និង​ជា​បូជាចារ្យ
ព្រះយេស៊ូ​ជា​មហា​បូជាចារ្យ​នៃ​សម្ពន្ធមេត្រី​ថ្មី
ការ​គោរព​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះជាម្ចាស់​តាម​របៀប​ចាស់ និង​តាម​របៀប​ថ្មី
ព្រះគ្រិស្ដ​ជា​យញ្ញបូជា​រំដោះ​បាប
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​អោយ​មាន​ជំនឿ​ខ្ជាប់ខ្ជួន
អំពី​ជំនឿ
ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ឪពុក​របស់​យើង
ត្រូវ​ស្មោះ​ត្រង់​នឹង​ការ​ត្រាស់​ហៅ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
របៀប​រស់​នៅ​ដែល​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះជាម្ចាស់