^
ហាកាយ
ពេល​ដែល​ត្រូវ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
ព្រះវិហារ​ថ្មី
ប្រជាជន​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​បរិសុទ្ធ
ព្រះបន្ទូល​សន្យា​ចំពោះ​លោក​សូរ៉ូបាបិល