^
ហាបាគូក
ព្យាការី​ហាបាគូក​ទូល​សួរ​ព្រះអម្ចាស់
ចម្លើយ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ព្យាការី​ហាបាគូក​ទូល​សួរ​ព្រះអម្ចាស់​សា​ជា​ថ្មី
ការ​ដាក់​ទោស​ជន​ជាតិ​ខាល់ដេ
ទំនុកតម្កើង​របស់​លោក​ហាបាគុក