^
កាឡាទី
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ដំណឹងល្អ​មាន​តែ​មួយ​គត់
អំពី​ព្រះយេស៊ូ​នាំ​លោក​ប៉ូល​អោយ​ស្គាល់​ព្រះអង្គ
លោក​ប៉ូល និង​សាវ័ក​ឯ​ទៀតៗ​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ការ​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​រវាង​លោក​ប៉ូល និង​លោក​ពេត្រុស
ជំនឿ និង​ក្រឹត្យវិន័យ
ក្រឹត្យវិន័យ និង​ព្រះបន្ទូល​សន្យា
លោក​ប៉ូល​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​អ្នក​ស្រុក​កាឡាទី
សម្ពន្ធមេត្រី​ចាស់ និង​សម្ពន្ធមេត្រី​ថ្មី
សេរីភាព​របស់​គ្រិស្ដបរិស័ទ
និស្ស័យ​លោកីយ៍ និង​ព្រះវិញ្ញាណ
ការ​ជួយ​ធុរៈ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក
ពាក្យ​រំលឹក​ដាស់​តឿន​ចុង​បញ្ចប់