^
អែសរ៉ា
មាតុភូមិនិវត្តន៍​ក្រាម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​លោក​សូរូបាបិល
ព្រះចៅ​ស៊ីរូស​អនុញ្ញាត​អោយ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
ចំនួន​ប្រជាជន​យូដា​ដែល​វិល​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​វិញ
ការ​សង់​អាសនៈ​ឡើង​វិញ
ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​សាង​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
ចម្លើយ​របស់​ព្រះចៅ​អើថាស៊ើកសេស
ជន​ជាតិ​យូដា​នាំ​គ្នា​សង់​ព្រះវិហារ​ជា​បន្ត​ទៀត
ចម្លើយ​របស់​ព្រះបាទ​ដារីយូស
ពិធី​បុណ្យ​ឆ្លង​ព្រះវិហារ
ជន​ជាតិ​យូដា​ធ្វើ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្លង
សកម្មភាព​របស់​លោក​បូជាចារ្យ​អែសរ៉ា
លោក​បូជាចារ្យ​អែសរ៉ា
រាជសារ​របស់​ព្រះចៅ​អើថាស៊ើកសេស
លោក​អែសរ៉ា​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះជាម្ចាស់
បញ្ជី​រាយ​នាម​អស់​អ្នក​ដែល​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ជា​មួយ​លោក​អែសរ៉ា
ការ​រៀបចំ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ការ​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡឹម
ជន​ជាតិ​យូដា​ដែល​រៀបការ​ជា​មួយ​សាសន៍​ដទៃ
ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​លែង​ប្រពន្ធ​ដែល​ជា​សាសន៍​ដទៃ
បញ្ជី​ឈ្មោះ​ជន​ជាតិ​យូដា​ដែល​បាន​រៀបការ​ជា​មួយ​ស្ត្រី​សាសន៍​ដទៃ