^
នាង​អេសធើរ
ពិធី​ជប់លៀង​នៅ​ក្នុង​វាំង​របស់​ព្រះចៅ​អហាស៊ូរុស
ព្រះចៅ​អហាស៊ូរុស​ដក​តំណែង​មហាក្សត្រិយានី​ពី​ព្រះនាង​វ៉ាសធី
នាង​អេសធើរ​ឡើង​ធ្វើ​ជា​ព្រះមហាក្សត្រិយានី
លោក​ហាម៉ាន​ទូល​សូម​អោយ​ស្ដេច​ធ្វើ​ទោស​ជន​ជាតិ​យូដា
លោក​ម៉ាដេកាយ​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​ព្រះនាង​អេសធើរ ជន​ជាតិ​យូដា​នាំ​គ្នា​តម​អាហារ
ព្រះនាង​អេសធើរ​ចូល​គាល់​ស្ដេច
លោក​ម៉ាដេកាយ​ទទួល​កិត្តិយស
លោក​ហាម៉ាន​ទទួល​ទោស​ដល់​ស្លាប់
រាជក្រឹត្យ​អោយ​សន្ដោស​ជន​ជាតិ​យូដា
ការ​សងសឹក​របស់​ជន​ជាតិ​យូដា
ពិធី​បុណ្យ​ពួរីម
ព្រះចៅ​អហាស៊ូរុស និង​លោក​ម៉ាដេកាយ