^
អេភេសូ
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ព្រះពរ​ដ៏​លើសលប់​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​ប្រទាន​ដល់​អ្នក​ជឿ
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​លោក​ប៉ូល
គ្រិស្ដ​បរិស័ទ​ឆ្លង​ផុត​ពី​សេចក្ដី​ស្លាប់​ទៅ​ដល់​ជីវិត
ការ​រួបរួម​គ្នា​ក្នុង​អង្គ​ព្រះគ្រិស្ដ
ភារកិច្ច​របស់​លោក​ប៉ូល​ក្នុង​ការ​នាំ​ជន​ជាតិ​ដទៃ​អោយ​ស្គាល់​ព្រះជាម្ចាស់
ព្រះហឫទ័យ​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះគ្រិស្ដ
ការ​រួបរួម​របស់​គ្រិស្ដ​បរិស័ទ
ជីវិត​ចាស់ និង​ជីវិត​ថ្មី
ជីវិត​រស់​នៅ​ក្នុង​ពន្លឺ
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ស្វាមី​ភរិយា
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ឪពុក​ម្ដាយ និង​កូន
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ទាសករ និង​ម្ចាស់
គ្រឿង​សស្រ្ដាវុធ​របស់​អ្នក​ជឿ
អវសាន​កថា