^
សាស្ដា
អ្វីៗ​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​ឥត​បាន​ការ
បទ​ពិសោធ​របស់​សាស្ដា
អ្វីៗ​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​មាន​ពេល​កំណត់
ចុង​បញ្ចប់ គឺ​សេចក្ដី​ស្លាប់
ការ​ជិះជាន់​សង្កត់សង្កិន និង​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ជីវិត
ត្រូវ​ចេះ​ប្រមាណ​ពាក្យ​សំដី​នៅ​ពេល​អធិស្ឋាន
ការ​ប្រើ​អំណាច​ជិះជាន់​អ្នក​ទន់​ខ្សោយ
ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ពុំ​អាច​ទុក​អោយ​គង់​បាន​ទេ
យោបល់​របស់​ប្រាជ្ញា
អំពើ​បាប​របស់​មនុស្ស
បញ្ហា​ជីវិត​ដែល​ដោះ​ស្រាយ​មិន​រួច
អាយុ​ជីវិត​របស់​មនុស្ស
ប្រាជ្ញា​របស់​ជន​ក្រីក្រ
ផល​វិបាក​នៃ​អំពើ​លេលា
ត្រូវ​មាន​ចិត្ត​ទូលាយ
ពាក្យ​ទូន្មាន​យុវជន
អវសានកថា