^
ដានីយ៉ែល
ព្រះជាម្ចាស់​ការពារ​យុវជន​ដានីយ៉ែល និង​មិត្តភក្ដិ
សុបិន​និមិត្ត​របស់​ព្រះចៅ​នេប៊ូក្នេសា
ព្រះជាម្ចាស់​បំភ្លឺ​លោក​ដានីយ៉ែល​អោយ​ដឹង​អំពី​សុបិន​និមិត្ត និង​អត្ថន័យ
សុបិន​របស់​ស្ដេច​អំពី​រូប​ចម្លាក់​ដែល​មាន​ក្បាល​ជា​មាស
ស្ដេច​ចេញ​បញ្ជា​អោយ​ថ្វាយបង្គំ​រូប​បដិមា
មិត្តភក្ដិ​លោក​ដានីយ៉ែល​បដិសេធ​ថ្វាយបង្គំ​រូប​បដិមា
ព្រះជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​មិត្តភក្ដិ​លោក​ដានីយ៉ែល​ពី​ភ្លើង
ស្ដេច​នេប៊ូក្នេសា​សុបិន​ឃើញ​ដើម​ឈើ​មួយ​ដ៏​ធំ
លោក​ដានីយ៉ែល​កាត់​ស្រាយ​សុបិន​របស់​ស្ដេច
ពិធី​ជប់លៀង​របស់​ព្រះចៅ​បេលសាសារ
លោក​ដានីយ៉ែល​កាត់​ស្រាយ​សេចក្ដី​ដែល​មាន​សរសេរ​នៅ​លើ​ជញ្ជាំង
លោក​ដានីយ៉ែល​នៅ​ក្នុង​រូង​តោ
លោក​ដានីយ៉ែល​សុបិន​និមិត្ត​ឃើញ​សត្វ​សាហាវ​បួន
ព្រះជាម្ចាស់​វិនិច្ឆ័យ​ទោស
ការ​កាត់​ស្រាយ​សុបិន​និមិត្ត​អំពី​សត្វ​សាហាវ​ទាំង​បួន
លោក​ដានីយ៉ែល​សុបិន​និមិត្ត​ឃើញ​ពពែ និង​ចៀម
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​លោក​ដានីយ៉ែល
ទេវតា​កាព្រីយ៉ែល​ពន្យល់​ទំនាយ
ទេវតា​ប្រកាស​ប្រាប់​លោក​ដានីយ៉ែល​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​នឹង​កើត​មាន​នៅ​គ្រា​ចុង​ក្រោយ
ចំបាំង​រវាង​ស្ដេច​នៃ​អាណាចក្រ​ខាង​ជើង និង​ស្ដេច​នៃ​អាណាចក្រ​ខាង​ត្បូង
ព្រឹត្តិការណ៍​នៅ​គ្រា​ចុង​ក្រោយ