^
អេម៉ុស
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​ស៊ីរី
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​ភីលីស្ទីន
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ក្រុង​ទីរ៉ុស
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​អេដុម
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​អាំម៉ូន
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​ម៉ូអាប់
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​យូដា
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
ពេល​ព្រះអម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល ព្យាការី​ត្រូវ​តែ​ថ្លែង​ប្រាប់​ប្រជាជន
ការ​ដាក់​ទោស​ក្រុង​សាម៉ារី
អ៊ីស្រាអែល​លែង​ញញើត​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប
ទំនួញ​ស្រណោះ​អ៊ីស្រាអែល
ថ្ងៃ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ការ​ដាក់​ទោស​ពួក​អ្នក​មាន និង​មេ​ដឹក​នាំ​របស់​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល
និមិត្ត​ហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​ការ​វិនាស​របស់​អ៊ីស្រាអែល
លោក​អេម៉ុស​ត្រូវ​គេ​ដេញ​ចេញ​ពី​ទីសក្ការៈ​បេតអែល
និមិត្តហេតុ​អស្ចារ្យ​អំពី​កំប្រោង​ផ្លែ​ឈើ
និមិត្តហេតុ​អស្ចារ្យ​ចុង​ក្រោយ
ព្រះបន្ទូល​សន្យា​ស្ដារ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល​ឡើង​វិញ