^
៣ យ៉ូហាន
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ភក្ដីភាព​របស់​លោក​កៃយុស
ឌីអូត្រែប និង​ដេមេទ្រាស