^
២ ធីម៉ូថេ
សេចក្ដី​ផ្ដើម
លោក​ប៉ូល​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​លោក​ធីម៉ូថេ
ទាហាន​ដ៏​ស្មោះ​ត្រង់​របស់​ព្រះគ្រិស្ដ
អ្នក​បំរើ​ដែល​មាន​ចិត្ត​ស្មោះ​ត្រង់
ព្រឹត្តិការណ៍​នៅ​គ្រា​ចុង​ក្រោយ
ពាក្យ​រំលឹក​ដាស់​តឿន​ផ្សេងៗ
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​ផ្សេងៗ