^
២ ថេស្សាឡូនិក
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ជីវិត និង​ជំនឿ​របស់​គ្រិស្ដបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​ថេស្សាឡូនិក
ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​នឹង​កើត​មាន មុន​ព្រះយេស៊ូ​យាង​មក
ជីវិត​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​ក្នុង​ជំនឿ
សេចក្ដី​ដាស់​តឿន​ផ្សេងៗ