^
២ ពេត្រុស
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ព្រះជាម្ចាស់​ត្រាស់​ហៅ​គ្រិស្ដបរិស័ទ
បន្ទាល់​អំពី​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះយេស៊ូ
អំពី​គ្រូ​ក្លែងក្លាយ
អំពី​ព្រះអម្ចាស់​យាង​វិល​ត្រឡប់​មក​វិញ