^
២ យ៉ូហាន
បុរេកថា
សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​រវាង​បង​ប្អូន
គ្រូ​ក្លែងក្លាយ