^
១ ធីម៉ូថេ
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​អោយ​ប្រយ័ត្ន​នឹង​សេចក្ដី​បង្រៀន​ក្លែងក្លាយ
ព្រះហឫទ័យ​សប្បុរស​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
ពាក្យ​ទូន្មាន​ក្នុង​ការ​ទូលអង្វរ​ព្រះជាម្ចាស់
គុណ​សម្បត្តិ​របស់​អ្នក​ដឹក​នាំ​ក្រុមជំនុំ
គុណ​សម្បត្តិ​អ្នក​ជំនួយ
គំរោងការ​ដ៏​លាក់​កំបាំង
គ្រូ​ក្លែងក្លាយ
អ្នក​បំរើ​ដ៏​ល្អ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ដំបូន្មាន​ស្ដី​អំពី​ការ​មើល​ខុស​ត្រូវ​លើ​អ្នក​ជឿ
អំពី​សេចក្ដី​បង្រៀន​ក្លែងក្លាយ និង​ការ​ស្រឡាញ់​សម្បត្តិ​លោកីយ៍
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​ចុង​បញ្ចប់