^
១ ថេស្សាឡូនិក
សេចក្ដី​ផ្ដើម
ជីវិត និង​ជំនឿ​របស់​គ្រិស្ដបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​ថេស្សាឡូនិក
បេសកកម្ម​របស់​លោក​ប៉ូល​នៅ​ក្រុង​ថេស្សាឡូនិក
លោក​ប៉ូល​ចង់​ជួប​គ្រិស្ដបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​ថេស្សាឡូនិក
របៀប​រស់​នៅ​ដែល​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះជាម្ចាស់
អំពី​ព្រះអម្ចាស់​យាង​មក
ពាក្យ​ដាស់​តឿន​ផ្សេងៗ និង​ពាក្យ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ