^
១ ពេត្រុស
សេចក្ដី​ផ្ដើម
សេចក្ដី​សង្ឃឹម
ការ​ទូន្មាន​អោយ​មាន​ជីវិត​ដ៏វិសុទ្ធ
ប្រជារាស្ត្រ​ដ៏វិសុទ្ធ
របៀប​រស់​នៅ​នៃ​អ្នក​បំរើ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
គំរូ​អំពី​ទុក្ខ​លំបាក​របស់​ព្រះគ្រិស្ដ
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ស្វាមី និង​ភរិយា
ទំនាក់ទំនង​រវាង​បង​ប្អូន
ការ​រស់​នៅ​ដោយ​មិន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប
របៀប​រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​គ្រិស្ដបរិស័ទ
ទុក្ខ​លំបាក​របស់​គ្រិស្ដបរិស័ទ
ភារកិច្ច​របស់​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្រុមជំនុំ
ភារកិច្ច​របស់​អ្នក​ជឿ
អវសានកថា