^
១ យ៉ូហាន
ព្រះបន្ទូល​នៃ​ជីវិត
ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ពន្លឺ
អំពើ​បាប និង​ការ​អត់ទោស
ព្រះគ្រិស្ដ​ជា​ទី​ពឹង​របស់​យើង
បទ​បញ្ជា​ថ្មីៈ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ជា​បង​ប្អូន
អ្នក​ប្រឆាំង​ព្រះគ្រិស្ដ
បុត្រ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់
ការ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ជា​បង​ប្អូន
គ្រូ​ក្លែងក្លាយ
ព្រះជាម្ចាស់​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់
ជំនឿ​លើ​ព្រះយេស៊ូ​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់
សក្ខីភាព​អំពី​ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ និង​អំពី​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច